FAQ

algemeen

Wat is een familiehypotheek?

Een familiehypotheek is eigenlijk hetzelfde als een gewone hypotheek, alleen wordt (een deel van) het geld niet geleend van een bank maar van de familie. Het onderpand van de lening is de woning. De onderdelen van de lening worden bepaald door de geldgever en geldnemer. Zij kiezen het te lenen bedrag, de rente, de looptijd, de manier van aflossing etcetera.

Voordeel is dat geldgever en geldnemer uit één familie komen en dus op een hele andere manier afspraken kunnen maken over de hypotheeklening. Een nadeel kan zijn dat er geen partij is die helpt bij het afsluiten en beheren van de lening. De Estate Hypotheek biedt hiervoor de oplossing.

Wij willen onze hypotheek via onze favoriete notaris laten passeren en die staat niet op de lijst. Wat nu?

U kunt uw Estate Hypotheek via elke notaris in Nederland laten verwerken.

Estate Hypotheek benadert de notaris en vraagt of hij/zij deze hypotheek wil passeren.

Vervolgens krijgt de notaris de akte van hypotheek via mail toegezonden.

E.e.a. is kosteloos voor de notaris.

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld maar geen leningovereenkomst ontvangen.

Kijk in uw reclamefolder /spambox. Waarschijnlijk is de e-mail met de leningovereenkomstdoor uw inbox gezien als reclame.

Kunt u de mail niet vinden, stuur dan een e-mail naar info@estatefamiliehypotheek.nl

Moet ik mijn lening/hypotheek bij de Belastingdienst registreren?

De beste informatie hiervoor is te vinden op de de site van de Belastingdienst. In een aantal situaties heeft het geen zin bijvoorbeeld omdat uw lening niet in aanmerking komt voor rente-aftrek.

Per 2016 dient de “lening eigen woning” (hypotheek of lening) afgesloten na 1-1-2013 die in aanmerking moet komen voor rente-aftrek te worden opgegeven in het aangifteformulier. Eerst was hiervoor een apart on-line formulier.

U moet onder andere de volgende gegevens aan ons doorgeven:
de naam en adresgegevens van u als leningnemer
de naam en adresgegevens van de geldlener (leningverstrekker)
uw burgerservicenummer
het burgerservicenummer of Buitenlands Fiscaal identificatienummer van de leningverstrekker (TIN)
de startdatum van de lening
de hoogte van het bedrag
de looptijd in maanden
het rentepercentage
de manier van aflossen (annuïtair of lineair)

Ook wijzigingen moeten via het aanvraagformulier worden doorgegeven. Het betreft extra aflossingen, verhogingen en rentewijzigingen.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet (op tijd) doorgeeft?
Geeft u de gegevens over (de wijziging van) uw lening niet of niet op tijd aan ons door in uw aangifte inkomstenbelasting? Dan behoort de lening in dat aangiftejaar niet (meer) bij uw eigenwoningschuld. U hebt dan geen recht op renteaftrek voor de lening.

Voorbeeld
U sluit in januari 2016 een lening af voor uw eigen woning. De gegevens van de lening vermeldt u niet in uw aangifte inkomstenbelasting 2016, maar pas in de aangifte 2017. Over het jaar 2016 hoort de lening dan niet bij uw eigenwoningschuld. U hebt over 2016 dus geen renteaftrek. Omdat u de lening wel hebt doorgeven in de aangifte 2017, behoort de lening over 2017 wel tot uw eigenwoningschuld. U hebt over 2017 wél recht op renteaftrek.

Als u een familiehypotheek of lening heeft afgesloten via Estate Hypotheek heeft in uw digitale dossier alle gegevens voor handen om het formulier in te vullen en op te sturen.

Wat is verschil tussen familiehypotheek en familielening

De familiehypotheek is een lening met een zekerheid, namelijk de akte van hypotheek waarin staat dat als de lening niet wordt afgelost de geldgever het recht heeft on het onderpand (de woning) te verkopen en daarmee de lening af te lossen. Alleen de notaris kan deze zekerheid vastleggen in het Hypothekenregister bij het Kadaster.

De familielening is een lening zonder zekerheid. Als de lening wordt gebruikt voor de financiering van de woning kan deze ook in aanmerking komen voor rente-aftrek, maar als de lening niet volgens afspraak door de geldnemer wordt afgelost heeft de geldgever geen onderpand. De geldgever loopt dus meer risico.

Waarover moeten we afspraken maken bij een Estate Familie Hypotheek?

Een Estate (Familie)Hypotheek is een rentedragende lening verstrekt door een geldgever aan een geldnemer. Zij maken samen afspraken over het bedrag, de hoogte van de rente, de manier van aflossen, het onderpand etcetera. Estate Hypotheek laat geldgever en geldnemer daarin vrij om de afspraken in te vullen zoals zij dat zelf willen en stelt geen voorwaarden. Bij het samenstellen van een Estate Hypotheek moeten dan ook de volgende zaken worden vastgelegd:

De partijen
Bij een Estate Hypotheek wordt altijd gesproken van een geldnemer en een geldgever. De geldnemer is de partij die geld leent. De geldgever is de partij die het geld uitleent (dit is de partij die de rol van de bank overneemt). Bij Estate Hypotheek kun je twee geldnemers definieren en twee geldgevers.

De Leensom
Geldgever en geldnemer zijn vrij een bedrag overeen te komen.

Het Onderpand
Bij Estate Hypotheek is het mogelijk een lening vast te leggen met de woning als onderpand (een hypotheek), met een roerend goed als onderpand of zonder onderpand. Als onderpand zal veelal de woning gelden. Deze kan met het recht van hypotheek verbonden worden aan de lening. Dit is echter niet verplicht. Ook voor renteaftrek is het niet noodzakelijk de woning middels een hypotheekrecht te verbinden.

De Aflossingsvorm (en rentebetaling)
Een Estate Hypotheek kan worden afgelost volgens een aantal manieren.

Aflosvrij: Niet aflossen gedurende de looptijd. U betaalt alleen rente. Bij verkoop van de woning of aan het einde van de looptijd wordt de lening in een keer afgelost.
Annuiteit: Maandelijks een vast bedrag betalen, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.
Lineair: Maandelijks een gelijk deel van de lening aflossen. Hierdoor wordt het totale bedrag van rente en aflossing iedere maand lager. Aan het einde van de looptijd is de gehele schuld afgelost.
Vast aflosbedrag: U lost maandelijks een vast bedrag af. Maar aan het einde van de looptijd is nog niet de hele lening afgelost. U betaalt rente over de uitstaande schuld, hierdoor worden de lasten maandelijks lager.

De Looptijd
De looptijd van de Estate Hypotheek kan worden vastgesteld op 1-30 jaar.

Het Rentepercentage
Het rentepercentage is vrij te kiezen door geldgever en geldnemer. Belangrijk is echter dat het rentepercentage niet veel hoger is of lager is dan de bank zou rekenen. De Belastingdienst kijkt kritisch toe of er geen sprake is van een gift van ouders aan kinderen (0% rente) of van het proberen een maximale renteaftrek te krijgen (10% rente). Volg de adviezen van uw notaris of adviseur.

Boetevrij aflossen (ja/nee)
Het is de geldnemer te allen tijde toegestaan boetevrij af te lossen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Aflossing geschiedt tezamen met een reguliere betaling op de eerste van de maand.
De aflossing is minimaal één maand van tevoren aangekondigd in het leningregister. De geldgever krijgt hiervan bericht vanuit het leningregister.
De extra aflossing wordt in de administratie verwerkt zodra de geldgever heeft bevestigd dat het bedrag ontvangen is.

Hoe omgaan met betalingsachterstanden
Indien de geldnemer niet tijdig betaalt is de geldgever gerechtigd een boete in rekening te brengen. De boete bedraagt 1% over het achterstallige bedrag per maand.

De rentevastperiode
De geldnemer en geldgever spreken bij aanvang van de lening een rentevaste periode af. Dit is de periode waarbinnen de geldgever de rente niet zal wijzigen.
Na afloop van de rentevaste periode bepaalt de geldgever een nieuwe periode waarvoor de rente wordt vastgezet. Als de geldgever dit niet doet zal de rente niet wijzigen en blijft de rente ongewijzigd tot het moment dat de geldgever een wijziging stuurt.
De geldgever is verplicht de nieuwe rente minimaal één maand van tevoren te melden aan de geldnemer. Het leningregister zal betrokken partijen ruim van tevoren waarschuwen dat er een renteherziening nadert.

Maandelijkse betaling
De rente en aflossing worden op maandbasis berekend op de eerste van de maand.
Voor de betaling wordt er maandelijks een nota verstuurd aan de geldnemer en de geldgever. Betalingen geschieden altijd rechtstreeks van de geldnemer aan de geldgever zonder tussenkomst van Estate Hypotheek.
Als een betaling niet (volledig) heeft plaatsgevonden dient de geldgever dit in het leningregister aan te geven. Daarna zullen er herinneringen naar de geldgever worden gestuurd (eventueel met boetes) totdat de geldgever aangeeft dat er geen achterstanden meer zijn.

Aflossing
Bij een Estate hypotheek is het altijd mogelijk tussentijds de lening algeheel af te lossen.

Hebben de regels per 1-1-2013 ook gevolgen voor familiehypotheken?

In de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning’ zijn wijzigingen opgenomen met betrekking tot de ‘hypotheekrenteaftrek’ in de inkomstenbelasting. Zo is voor leningen die na 1 januari 2013 worden afgesloten voor de aankoop of verbetering van de eigen woning alleen nog aftrek mogelijk in box 1 als hierop ten minste annuïtair en in maximaal 360 maanden wordt afgelost. Ten minste annuïtair wil zeggen dat ook een lineaire aflossing is toegestaan. Voor de berekening of voldaan wordt aan deze aflossingseis is in art. 3.119c Wet IB 2001 (nieuw) een formule opgenomen. Aan de hand daarvan wordt in principe jaarlijks getoetst of voldoende wordt afgelost. Daarnaast geldt onder meer een informatieplicht, op grond waarvan bij een lening door een particulier informatie over de aflossing en de schuldenstand moet worden verstrekt aan de Belastingdienst. De gevolgen van het niet voldoen aan dergelijke verplichtingen kan zijn dat de rente niet langer aftrekbaar is in box 1. Andere toetsmomenten zijn: het moment van vervreemding van de eigen woning, het moment van wijziging van de maandelijkse rentevoet en het laatste moment waarop de eigenwoningschuld bestond.

Deze nieuwe regels gelden niet alleen voor de (hypotheek)leningen die bij professionele hypotheekverstrekkers worden aangegaan. Als ouders aan hun kind een lening geven voor de aankoop of verbetering van de eigen woning én het de bedoeling is dat het kind voor deze lening aftrek krijgt in box 1, zal deze lening ook moeten voldoen aan de nieuwe regels.

Is de rente van mijn Estate Familie Hypotheek aftrekbaar?

Of de rente aftrekbaar is, wordt bepaald door het doel waaraan het geld besteed is. Als u de lening heeft gesloten voor de aanschaf of verbouwing van uw eigen woning is de rente in principe aftrekbaar.

Ga naar de site van de Belastingdienst voor meer informatie

Hoe werkt die “schenk- en weer terugleen” constructie?

U schenkt geld aan uw zoon of dochter en leent dit gelijktijdig weer terug. Hiermee heeft uw zoon of dochter een vordering op u (belast in box 3) en u een schuld aan uw zoon of dochter (aftrekbaar in box 3).

Voorbeeld eigenwoning- en familielening

Een voorbeeld: Henk heeft € 200.000 op zijn spaarrekening staan, hij ontvangt hierop 2,5% rente. Henk heeft een hypotheek op zijn huis van € 400.000, dit tegen een hypotheekrente van 6%. Henk heeft 2 dochters, Tamara en Truus (beide 29 jaar). Henk mag boetevrij € 100.000 aflossen op zijn hypotheek. Henk maakt € 24.000 over aan Tamara en Truus. De kinderen boeken dit geld over aan de hypotheekverstrekker van Henk, dit ter aflossing van zijn hypotheek. Tamara en Truus sluiten een leningsovereenkomst (looptijd 10 jaar met rente 6%) met Henk (hun vader). Henk heeft nu een hypotheek bij de bank en een lening aan de kinderen. Herfinanciering van een eigenwoningschuld is toegestaan en de rente blijft ook gewoon aftrekbaar (zie besluit ministerie van Financiën 10 juni 2010, nr. DGB2010/921).

Het voordeel van bovenstaande structuur is dat het verschil tussen de 2,5% spaarrente en de 6% hypotheekrente binnen de familie blijft. De rente is voor Henk gewoon aftrekbaar en bij de kinderen vrijwel belastingvrij (box 3). Daarnaast is er belastingvrij vermogen overgedragen aan de kinderen en is het box 3 vermogen van Henk lager. De jaarlijkse besparing in dit voorbeeld is ongeveer € 2.000.

Is een lening van broer aan zus mogelijk?

Ja, let hierbij alleen wel op dat er een beperkte ruimte is voor belastingvrije giften.

Moet het onderpand altijd een huis zijn?

Indien u het recht van hypotheek geeft dient het onderpand een huis, een boot of een vliegtuig te zijn.

Maar u kunt in theorie vrijwel alles als onderpand geven voor uw lening. Of dit in de praktijk wel handig is kunt u het beste met uw adviseur bespreken.

Stopt de familielening bij overlijden van een van de partijen?

Juridisch gezien loopt het als volgt:

als het kind (geldnemer) overlijdt gaan woning en schuld naar de erfgenamen. Als het kind geen testament heeft, is de wettelijke verdeling van toepassing. Het vermogen gaat eerst naar echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen (en bij vooroverlijden van de kinderen, de eventuele kleinkinderen). Is er niemand die tot die eerste groep behoort, dan erven de ouders en de zussen en broers.

overlijdt één van beide ouders, dan kan de familiebanklening worden voortgezet door de langstlevende ouder. Na het overlijden van de langstlevende ouder kan de familiebanklening zelfs worden overgenomen door andere erfgenamen (bijvoorbeeld broer of zus) of worden overgesloten naar een hypotheek bij een bank. De familiebanklening kan natuurlijk ook worden verrekend met het erfdeel van het kind. In dat geval stopt de familiehypotheek.

Binnen het Leningregister is het mogelijk deze activiteiten uit te voeren. Een notaris of de Helpdesk kan hierbij ondersteunen.

Wat is een goede rente om aan te bieden?

Het is verstandig om een rentepercentage te kiezen dat marktconform is. Op internet zijn van alle banken de gehanteerde rentepercentages te vinden. Kies nooit een rente die hoger is dan een bank zou aanbieden of lager dan een bank zou aanbieden. Bij een te lage/hoge rente kan de Belastingdienst oordelen dat er sprake is van een verkapte schenking, bij een te hoge rente van het creëren van een kunstmatige hoge rente-aftrek.

Bij de bank mag ik een maximaal percentage van de hoofdsom aflossen. Hoe is dat bij de Estate Hypotheek?

In de voorwaarden van de Estate Hypotheek is afgesproken dat de geldnemer geen beperking heeft om af te lossen. Zo geldt er geen boete en geen maximaal of minimaal aflosbedrag.

Ik wil graag de looptijd van de Estate Hypotheek verkorten. Kan dat?

Nee, de looptijd van de lening kan niet worden ingekort. U kunt natuurlijk wel periodiek extra aflossen waardoor de lening sneller volledig is afgelost.

Wij hebben geld geleend aan onze zoon en zijn vriendin. Onze zoon is omgekomen bij een auto ongeluk. Kunnen we het geld van zijn vriendin terugvragen?

Wij gaan er van uit dat de vriendin van uw zoon als geldnemer in het leningcontract is opgenomen. Zo ja, dan is zij de contractpartij die de verplichtingen uit het contract overneemt. Natuurlijk kunt u met haar bespreken dat u het geld eerder terug wilt, maar u kunt niet eenzijdig de lening opeisen. Als zij het daar mee eens is, kunt u samen besluiten tot een vervroegde aflossing die zij in het Leningregister kan invoeren.

Ik heb geld geleend van mijn vader. Hij is overleden. Aan wie moet ik nu betalen?

De lening gaat automatisch over op de erfgenamen. Als u de enige erfgenaam bent, hebt u nu een schuld aan uzelf en komt de lening automatisch te vervallen. Neem contact op met de Klantenservice of de adviseur/notaris die u heeft geholpen bij het afsluiten van de Estate Hypotheek

Is het ook mogelijk per kwartaal of per jaar te betalen?

Nee. Estate Hypotheek gaat uit van maandelijkse berekening van rente en aflossing, net als een normale hypotheek.

De rente en aflossing worden op maandbasis berekend op de eerste van de maand.
Voor de betaling wordt er maandelijks een nota verstuurd aan de geldnemer en de geldgever. Betalingen geschieden altijd rechtstreeks van de geldnemer aan de geldgever zonder tussenkomst van Estate Hypotheek.
Als een betaling niet (volledig) heeft plaatsgevonden dient de geldgever dit in het leningregister aan te geven. Daarna zullen er herinneringen naar de geldgever worden gestuurd (eventueel met boetes) totdat de geldgever aangeeft dat er geen achterstanden meer zijn.


Wat is het verdienmodel van Estate Hypotheek? Waar verdienen jullie aan?

Estate Hypotheek verdient aan elke geadministreerde lening (50 euro ex BTW). Estate Hypotheek geeft geen provisies aan intermediairs, verdient niets aan additionele productverkoop en verkoopt geen gegevens aan derde partijen. Doordat Estate Hypotheek het volledige proces heeft geautomatiseerd zijn deze inkomsten voldoende voor een normale bedrijfsvoering.

Mijn ouders willen graag zoveel mogelijk schenken, hoe kunnen we dit vormgeven?

Er zijn een aantal mogelijkheden.
1. Er wordt ieder jaar een extra aflossing gedaan ter grote van de maximale gift.
2. Er wordt een lening afgesproken met een vast aflosbedrag. De som van de vaste aflossingen in een jaar moeten dan gelijk zijn aan de maximale aflossing.
3. De rente wordt zoveel mogelijk terug geschonken. Als er dan nog ruimte overblijft wordt dit als (extra) aflossing opgevoerd.

Moet mijn dochter de rente en aflossing op de familiehypotheek ook echt overmaken?

Ja! Uw kind moet de rente daadwerkelijk aan u betalen om in aanmerking te komen voor renteaftrek: het kwijtschelden van de rente leidt tot niet-aftrekbaarheid. Een eventuele schenking ter compensatie van de hogere rente moet geheel los staan van de rentebetaling!

Is een lening van een BV aan de DGA mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. De geldgever of geldnemer kan een zakelijke entiteit zijn.

onderhandse lening of hypothecaire inschrijving?

Waarom de lening vastgelegen bij de notaris?

Als je geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. Je kunt dit zelf doen door een overeenkomst op te stellen, dit wordt een ‘onderhandse akte’ genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het verstandig de notaris de akte te laten opstellen, het wordt dan een notariële akte. Hieraan zijn een aantal voordelen verbonden.

Behalve dat de notaris zorgt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft de akte meer bewijskracht dan een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet kwijtraken, omdat deze wordt ingeschreven in bij het kadaster, wat bij een onderhandse akte wel kan gebeuren. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte ‘echt’ zijn. Daarnaast heeft een notariële akte ‘executoriale kracht’. Dit wil zeggen dat als de ander zijn verplichtingen niet nakomt, de geldgever direct (executoriaal) beslag kan leggen op de goederen van de partij die in gebreke blijft. Als het gaat om een onderhandse akte, moet u eerst naar de rechter. Dit kost vaak meer tijd en geld.

Het voordeel van een hypothecaire lening is de (extra) zekerheid die de hypothecaire inschrijving biedt: de geldgever heeft voorrang op later ingeschreven hypothecaire leningen en andere schuldeisers als het huis wordt verkocht. Realiseert u zich wel dat de bank altijd voorgaat indien daar ook een hypotheek is afgesloten. Voor een hypothecaire inschrijving moet u altijd naar de notaris, dus daar zijn wel kosten aan verbonden.

Wij adviseren bij grotere bedragen (vanaf 50.000 euro) een hypothecaire inschrijving.

Wij willen met 6 familieleden een lening verstrekken. Is een leningcontract met meerdere geldgevers tegelijk mogelijk?

In een dergelijke situatie is het beter een dergelijk leningcontract op te delen in meerdere leningcontracten (Estate Hypotheken) dan 1 overeenkomst te maken met 6 geldgevers. Bij tussentijdse aanpassingen (bijvoorbeeld een geldgever wil stoppen) hoeft niet de gehele lening te worden aangepast maar slechts een van de afgesloten overeenkomsten. Er kunnen meerdere leningovereenkomsten worden gesloten met hetzelfde recht van hypotheek. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen neem dan contact op met de Klantenservice voor een aparte tariefafspraak.

Hoe registreer ik de familiebanklening bij de Belastingdienst?

Sinds 1 januari 2013 is registratie bij de Belastingdienst niet meer mogelijk voor onderhandse geldleningovereenkomsten. Tegelijkertijd is in het belastingplan van 2013 is een zogeheten ‘renseigneringsverplichting’ opgenomen voor akten van geldlening eigen woning. Renseignering is de wettelijke verplichting tot het verstrekken van bepaalde voorgeschreven gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst. Wanneer u de rente van deze lening wilt aftrekken, moet u aan twee verplichtingen voldoen:

• Uiterlijk bij het indienen van de aangifte over het kalenderjaar waarin u de lening bent aangegaan, dient u de basiskenmerken van de lening en het fiscale nummer (BSN) van de geldverstrekker door te geven aan de Belastingdienst.
• Wijzigingen van de leningsvoorwaarden, zoals wijzigingen van het rentepercentage, moeten vóór 1 februari volgend op het kalenderjaar van de wijziging aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

Welke gegevens dient u te verstrekken?
U moet de volgende gegevens verstrekken aan de Belastingdienst:
• De hoogte van de lening;
• De startdatum van de lening;
• De looptijd van de lening;
• Het rentepercentage;
• De overeengekomen aflossingsvorm.

De Belastingdienst heeft hier nog geen formulier voor beschikbaar. U zult de gegevens moeten aanleveren (over in 2013 verstrekte leningen) bij het indienen van de aangifte over 2013 (voor 31-12-2014). Dan zal er wel een formulier o.i.d. beschikbaar zijn. Estatehypotheek houdt u op de hoogte.

Wie betaalt de afsluitkosten, de advieskosten en de jaarlijkse kosten?

Estate Hypotheek stuurt een factuur voor de jaarlijkse kosten naar de geldgever. De factuur voor de afsluitkosten wordt gestuurd naar de geldnemer. De kosten van een notaris (akte passeren, advies) worden door de notaris vooraf gespecificeerd en verwerkt in de afrekeningsnota bij de akte (en zijn ook te betalen door de geldnemer). Als u kiest voor het advies van een Estate Hypotheek adviseur op locatie zal deze u voorafgaand op de hoogte stellen van eventuele advieskosten.

Lenen en schenken? Hoeveel?

Lenen en schenken

Het is voor ouders mogelijk hun kinderen belastingvrij geld te schenken. De fiscale mogelijkheden van een eenmalige gift zijn echter beperkt. Indien de mogelijkheden van een eenmalige gift ontoereikend zijn, kunt u jaarlijks schenken. U kunt dit bijvoorbeeld doen door jaarlijks een deel van de schuld kwijt te schelden. In 2011 is het toegestaan om jaarlijks een bedrag van € 5.030 te schenken. Praktisch gezien betekent dit dat u jaarlijks een extra aflossing op de lening kunt doen die de ouders schenken.

Wat is het verschil tussen een hypotheek vestigen en niet? Waarom heet het dan een Estate Hypotheek?

Het vestigen van een hypotheek geeft een recht om een huis te verkopen. Een lening zonder het recht van hypotheek geeft minder zekerheid aan de geldgever, maar fiscaal gezien is er geen verschil. In de volksmond is een hypotheek echter de lening voor je huis. Vaak zal een lening in het leningregister gebruikt worden voor het aankopen van een huis. Estate Hypotheek heeft als doel leningen mogelijk te maken tussen particulieren zonder tussenkomst van de bank. Dus feitelijk is de naam Estate Hypotheek niet altijd correct.

Kan ik ook een Estate Hypotheek afsluiten als ik al een hypotheek heb?

Ja, een Estate hypotheek kan naast een lening van de bank gesloten worden.

Moet ik naar de notaris? Kan het ook zonder?

De notaris is een voor de hand liggende gemachtigde voor diverse taken. Maar het is niet vereist. U kunt de Estate Hypotheek ook ondertekenen en door Estate Hypotheek adviseur laten registreren in het Leningregister. Estate Hypotheek adviseert alle leningen met als onderpand de woning via een Estate Hypotheek notaris te laten passeren.

Wat als mijn vader eerder het geld terug wil hebben?

Het is de geldgever niet toegestaan de lening voortijdig op te eisen.

Ik wil geld van mijn vader lenen voor een auto? Kan dat ook met een Estate Hypotheek?

Ja. Iedere lening tussen particulieren kan worden vastgelegd in het Leningregister. Het onderpand kan de auto zijn (onderpand is niet noodzakelijk). Bespreek met uw Estate Hypotheek adviseur wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

Mag de Estate Hypotheek ook buiten de familie worden afgesloten?

Een Estate Hypotheek kan gesloten worden door iedereen ongeacht de relatie. Dus een lening binnen of buiten de familie, een lening van ouders aan kinderen maar ook andersom. Estate Hypotheek ondersteunt binnenkort een lening vanuit een vennootschap aan een prive-persoon.

Moet er een bedrag geschonken worden per jaar? Is er een maximum?

Estate Hypotheek betreft een contract over de lening en de terugbetaling (rente en aflossing). Estate Hypotheek zegt niets over een schenking. Een schenking hoeft niet jaarlijks plaats te vinden, maar dit kan natuurlijk wel. Punt is dat een “jaarlijkse” schenking niet in een contract wordt vastgelegd en in de overeenkomst kan worden gekoppeld aan de lening. Het is ook niet toegestaan om een schenking te verrekenen met te betalen rente maar wel met te betalen aflossing. Kijk op deze site voor de jaarlijkse schenkingsnormen.

Ik heb al een lening verstrekt aan mijn kinderen. Kan ik een nieuwe Estate Hypotheek opstellen en daar de bestaande lening een onderdeel van maken?

Ja dit kan. Het kan zelfs verstandig zijn om uw lening aan uw kinderen om te zetten naar een Estate Hypotheek zodat de administratie van deze lening netjes wordt uitgevoerd. Uw adviseur kan u hier bij helpen.

Staat Estate Hypotheek onder toezicht van de AFM of DNB?

Nee, AFM en DNB zien toe op professionele partijen die financiele producten verkopen of adviseren. Een Estate Hypotheek is geen financieel product in de zin van de wet (WFT) omdat de geldgevers en geldnemers geen professionele partijen zijn die vanuit hun beroep een financieel product verkopen of adviseren.

Bij Estate hypotheek gaat het om prive-personen of bedrijven die een lening verstrekken/aangaan. Estate Hypotheek heeft dan ook geen vergunning van de AFM nodig om het product/dienst aan te bieden.

Omdat Estate Hypotheek ook niet zelf het geld uitleent maar een lening tussen partijen faciliteert en administreert is er geen sprake van een financiële instelling die onder DNB toezicht dient te staan.