Ik heb het aanvraagformulier ingevuld maar geen leningovereenkomst ontvangen.

Kijk in uw reclamefolder /spambox. Waarschijnlijk is de e-mail met de leningovereenkomstdoor uw inbox gezien als reclame.

Kunt u de mail niet vinden, stuur dan een e-mail naar info@estatefamiliehypotheek.nl

Moet ik mijn lening/hypotheek bij de Belastingdienst registreren?

De beste informatie hiervoor is te vinden op de de site van de Belastingdienst. In een aantal situaties heeft het geen zin bijvoorbeeld omdat uw lening niet in aanmerking komt voor rente-aftrek.

Per 2016 dient de “lening eigen woning” (hypotheek of lening) afgesloten na 1-1-2013 die in aanmerking moet komen voor rente-aftrek te worden opgegeven in het aangifteformulier. Eerst was hiervoor een apart on-line formulier.

U moet onder andere de volgende gegevens aan ons doorgeven:
de naam en adresgegevens van u als leningnemer
de naam en adresgegevens van de geldlener (leningverstrekker)
uw burgerservicenummer
het burgerservicenummer of Buitenlands Fiscaal identificatienummer van de leningverstrekker (TIN)
de startdatum van de lening
de hoogte van het bedrag
de looptijd in maanden
het rentepercentage
de manier van aflossen (annuïtair of lineair)

Ook wijzigingen moeten via het aanvraagformulier worden doorgegeven. Het betreft extra aflossingen, verhogingen en rentewijzigingen.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet (op tijd) doorgeeft?
Geeft u de gegevens over (de wijziging van) uw lening niet of niet op tijd aan ons door in uw aangifte inkomstenbelasting? Dan behoort de lening in dat aangiftejaar niet (meer) bij uw eigenwoningschuld. U hebt dan geen recht op renteaftrek voor de lening.

Voorbeeld
U sluit in januari 2016 een lening af voor uw eigen woning. De gegevens van de lening vermeldt u niet in uw aangifte inkomstenbelasting 2016, maar pas in de aangifte 2017. Over het jaar 2016 hoort de lening dan niet bij uw eigenwoningschuld. U hebt over 2016 dus geen renteaftrek. Omdat u de lening wel hebt doorgeven in de aangifte 2017, behoort de lening over 2017 wel tot uw eigenwoningschuld. U hebt over 2017 wél recht op renteaftrek.

Als u een familiehypotheek of lening heeft afgesloten via Estate Hypotheek heeft in uw digitale dossier alle gegevens voor handen om het formulier in te vullen en op te sturen.

Wij willen onze hypotheek via onze favoriete notaris laten passeren en die staat niet op de lijst. Wat nu?

U kunt uw Estate Hypotheek via elke notaris in Nederland laten verwerken.

Estate Hypotheek benadert de notaris en vraagt of hij/zij deze hypotheek wil passeren.

Vervolgens krijgt de notaris de akte van hypotheek via mail toegezonden.

E.e.a. is kosteloos voor de notaris.

Wat is verschil tussen familiehypotheek en familielening

De familiehypotheek is een lening met een zekerheid, namelijk de akte van hypotheek waarin staat dat als de lening niet wordt afgelost de geldgever het recht heeft on het onderpand (de woning) te verkopen en daarmee de lening af te lossen. Alleen de notaris kan deze zekerheid vastleggen in het Hypothekenregister bij het Kadaster.

De familielening is een lening zonder zekerheid. Als de lening wordt gebruikt voor de financiering van de woning kan deze ook in aanmerking komen voor rente-aftrek, maar als de lening niet volgens afspraak door de geldnemer wordt afgelost heeft de geldgever geen onderpand. De geldgever loopt dus meer risico.

Wat is een familiehypotheek?

Een familiehypotheek is eigenlijk hetzelfde als een gewone hypotheek, alleen wordt (een deel van) het geld niet geleend van een bank maar van de familie. Het onderpand van de lening is de woning. De onderdelen van de lening worden bepaald door de geldgever en geldnemer. Zij kiezen het te lenen bedrag, de rente, de looptijd, de manier van aflossing etcetera.

Voordeel is dat geldgever en geldnemer uit één familie komen en dus op een hele andere manier afspraken kunnen maken over de hypotheeklening. Een nadeel kan zijn dat er geen partij is die helpt bij het afsluiten en beheren van de lening. De Estate Hypotheek biedt hiervoor de oplossing.

Waarover moeten we afspraken maken bij een Estate Familie Hypotheek?

Een Estate (Familie)Hypotheek is een rentedragende lening verstrekt door een geldgever aan een geldnemer. Zij maken samen afspraken over het bedrag, de hoogte van de rente, de manier van aflossen, het onderpand etcetera. Estate Hypotheek laat geldgever en geldnemer daarin vrij om de afspraken in te vullen zoals zij dat zelf willen en stelt geen voorwaarden. Bij het samenstellen van een Estate Hypotheek moeten dan ook de volgende zaken worden vastgelegd:

De partijen
Bij een Estate Hypotheek wordt altijd gesproken van een geldnemer en een geldgever. De geldnemer is de partij die geld leent. De geldgever is de partij die het geld uitleent (dit is de partij die de rol van de bank overneemt). Bij Estate Hypotheek kun je twee geldnemers definieren en twee geldgevers.

De Leensom
Geldgever en geldnemer zijn vrij een bedrag overeen te komen.

Het Onderpand
Bij Estate Hypotheek is het mogelijk een lening vast te leggen met de woning als onderpand (een hypotheek), met een roerend goed als onderpand of zonder onderpand. Als onderpand zal veelal de woning gelden. Deze kan met het recht van hypotheek verbonden worden aan de lening. Dit is echter niet verplicht. Ook voor renteaftrek is het niet noodzakelijk de woning middels een hypotheekrecht te verbinden.

De Aflossingsvorm (en rentebetaling)
Een Estate Hypotheek kan worden afgelost volgens een aantal manieren.

Aflosvrij: Niet aflossen gedurende de looptijd. U betaalt alleen rente. Bij verkoop van de woning of aan het einde van de looptijd wordt de lening in een keer afgelost.
Annuiteit: Maandelijks een vast bedrag betalen, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.
Lineair: Maandelijks een gelijk deel van de lening aflossen. Hierdoor wordt het totale bedrag van rente en aflossing iedere maand lager. Aan het einde van de looptijd is de gehele schuld afgelost.
Vast aflosbedrag: U lost maandelijks een vast bedrag af. Maar aan het einde van de looptijd is nog niet de hele lening afgelost. U betaalt rente over de uitstaande schuld, hierdoor worden de lasten maandelijks lager.

De Looptijd
De looptijd van de Estate Hypotheek kan worden vastgesteld op 1-30 jaar.

Het Rentepercentage
Het rentepercentage is vrij te kiezen door geldgever en geldnemer. Belangrijk is echter dat het rentepercentage niet veel hoger is of lager is dan de bank zou rekenen. De Belastingdienst kijkt kritisch toe of er geen sprake is van een gift van ouders aan kinderen (0% rente) of van het proberen een maximale renteaftrek te krijgen (10% rente). Volg de adviezen van uw notaris of adviseur.

Boetevrij aflossen (ja/nee)
Het is de geldnemer te allen tijde toegestaan boetevrij af te lossen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Aflossing geschiedt tezamen met een reguliere betaling op de eerste van de maand.
De aflossing is minimaal één maand van tevoren aangekondigd in het leningregister. De geldgever krijgt hiervan bericht vanuit het leningregister.
De extra aflossing wordt in de administratie verwerkt zodra de geldgever heeft bevestigd dat het bedrag ontvangen is.

Hoe omgaan met betalingsachterstanden
Indien de geldnemer niet tijdig betaalt is de geldgever gerechtigd een boete in rekening te brengen. De boete bedraagt 1% over het achterstallige bedrag per maand.

De rentevastperiode
De geldnemer en geldgever spreken bij aanvang van de lening een rentevaste periode af. Dit is de periode waarbinnen de geldgever de rente niet zal wijzigen.
Na afloop van de rentevaste periode bepaalt de geldgever een nieuwe periode waarvoor de rente wordt vastgezet. Als de geldgever dit niet doet zal de rente niet wijzigen en blijft de rente ongewijzigd tot het moment dat de geldgever een wijziging stuurt.
De geldgever is verplicht de nieuwe rente minimaal één maand van tevoren te melden aan de geldnemer. Het leningregister zal betrokken partijen ruim van tevoren waarschuwen dat er een renteherziening nadert.

Maandelijkse betaling
De rente en aflossing worden op maandbasis berekend op de eerste van de maand.
Voor de betaling wordt er maandelijks een nota verstuurd aan de geldnemer en de geldgever. Betalingen geschieden altijd rechtstreeks van de geldnemer aan de geldgever zonder tussenkomst van Estate Hypotheek.
Als een betaling niet (volledig) heeft plaatsgevonden dient de geldgever dit in het leningregister aan te geven. Daarna zullen er herinneringen naar de geldgever worden gestuurd (eventueel met boetes) totdat de geldgever aangeeft dat er geen achterstanden meer zijn.

Aflossing
Bij een Estate hypotheek is het altijd mogelijk tussentijds de lening algeheel af te lossen.

Hebben de regels per 1-1-2013 ook gevolgen voor familiehypotheken?

In de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning’ zijn wijzigingen opgenomen met betrekking tot de ‘hypotheekrenteaftrek’ in de inkomstenbelasting. Zo is voor leningen die na 1 januari 2013 worden afgesloten voor de aankoop of verbetering van de eigen woning alleen nog aftrek mogelijk in box 1 als hierop ten minste annuïtair en in maximaal 360 maanden wordt afgelost. Ten minste annuïtair wil zeggen dat ook een lineaire aflossing is toegestaan. Voor de berekening of voldaan wordt aan deze aflossingseis is in art. 3.119c Wet IB 2001 (nieuw) een formule opgenomen. Aan de hand daarvan wordt in principe jaarlijks getoetst of voldoende wordt afgelost. Daarnaast geldt onder meer een informatieplicht, op grond waarvan bij een lening door een particulier informatie over de aflossing en de schuldenstand moet worden verstrekt aan de Belastingdienst. De gevolgen van het niet voldoen aan dergelijke verplichtingen kan zijn dat de rente niet langer aftrekbaar is in box 1. Andere toetsmomenten zijn: het moment van vervreemding van de eigen woning, het moment van wijziging van de maandelijkse rentevoet en het laatste moment waarop de eigenwoningschuld bestond.

Deze nieuwe regels gelden niet alleen voor de (hypotheek)leningen die bij professionele hypotheekverstrekkers worden aangegaan. Als ouders aan hun kind een lening geven voor de aankoop of verbetering van de eigen woning én het de bedoeling is dat het kind voor deze lening aftrek krijgt in box 1, zal deze lening ook moeten voldoen aan de nieuwe regels.

Is de rente van mijn Estate Familie Hypotheek aftrekbaar?

Of de rente aftrekbaar is, wordt bepaald door het doel waaraan het geld besteed is. Als u de lening heeft gesloten voor de aanschaf of verbouwing van uw eigen woning is de rente in principe aftrekbaar.

Ga naar de site van de Belastingdienst voor meer informatie

Hoe werkt die “schenk- en weer terugleen” constructie?

U schenkt geld aan uw zoon of dochter en leent dit gelijktijdig weer terug. Hiermee heeft uw zoon of dochter een vordering op u (belast in box 3) en u een schuld aan uw zoon of dochter (aftrekbaar in box 3).

Voorbeeld eigenwoning- en familielening

Een voorbeeld: Henk heeft € 200.000 op zijn spaarrekening staan, hij ontvangt hierop 2,5% rente. Henk heeft een hypotheek op zijn huis van € 400.000, dit tegen een hypotheekrente van 6%. Henk heeft 2 dochters, Tamara en Truus (beide 29 jaar). Henk mag boetevrij € 100.000 aflossen op zijn hypotheek. Henk maakt € 24.000 over aan Tamara en Truus. De kinderen boeken dit geld over aan de hypotheekverstrekker van Henk, dit ter aflossing van zijn hypotheek. Tamara en Truus sluiten een leningsovereenkomst (looptijd 10 jaar met rente 6%) met Henk (hun vader). Henk heeft nu een hypotheek bij de bank en een lening aan de kinderen. Herfinanciering van een eigenwoningschuld is toegestaan en de rente blijft ook gewoon aftrekbaar (zie besluit ministerie van Financiën 10 juni 2010, nr. DGB2010/921).

Het voordeel van bovenstaande structuur is dat het verschil tussen de 2,5% spaarrente en de 6% hypotheekrente binnen de familie blijft. De rente is voor Henk gewoon aftrekbaar en bij de kinderen vrijwel belastingvrij (box 3). Daarnaast is er belastingvrij vermogen overgedragen aan de kinderen en is het box 3 vermogen van Henk lager. De jaarlijkse besparing in dit voorbeeld is ongeveer € 2.000.

Is een lening van broer aan zus mogelijk?

Ja, let hierbij alleen wel op dat er een beperkte ruimte is voor belastingvrije giften.