Moet het onderpand altijd een huis zijn?

Indien u het recht van hypotheek geeft dient het onderpand een huis, een boot of een vliegtuig te zijn.

Maar u kunt in theorie vrijwel alles als onderpand geven voor uw lening. Of dit in de praktijk wel handig is kunt u het beste met uw adviseur bespreken.

Stopt de familielening bij overlijden van een van de partijen?

Juridisch gezien loopt het als volgt:

als het kind (geldnemer) overlijdt gaan woning en schuld naar de erfgenamen. Als het kind geen testament heeft, is de wettelijke verdeling van toepassing. Het vermogen gaat eerst naar echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen (en bij vooroverlijden van de kinderen, de eventuele kleinkinderen). Is er niemand die tot die eerste groep behoort, dan erven de ouders en de zussen en broers.

overlijdt één van beide ouders, dan kan de familiebanklening worden voortgezet door de langstlevende ouder. Na het overlijden van de langstlevende ouder kan de familiebanklening zelfs worden overgenomen door andere erfgenamen (bijvoorbeeld broer of zus) of worden overgesloten naar een hypotheek bij een bank. De familiebanklening kan natuurlijk ook worden verrekend met het erfdeel van het kind. In dat geval stopt de familiehypotheek.

Binnen het Leningregister is het mogelijk deze activiteiten uit te voeren. Een notaris of de Helpdesk kan hierbij ondersteunen.

Wat is een goede rente om aan te bieden?

Het is verstandig om een rentepercentage te kiezen dat marktconform is. Op internet zijn van alle banken de gehanteerde rentepercentages te vinden. Kies nooit een rente die hoger is dan een bank zou aanbieden of lager dan een bank zou aanbieden. Bij een te lage/hoge rente kan de Belastingdienst oordelen dat er sprake is van een verkapte schenking, bij een te hoge rente van het creëren van een kunstmatige hoge rente-aftrek.

Bij de bank mag ik een maximaal percentage van de hoofdsom aflossen. Hoe is dat bij de Estate Hypotheek?

In de voorwaarden van de Estate Hypotheek is afgesproken dat de geldnemer geen beperking heeft om af te lossen. Zo geldt er geen boete en geen maximaal of minimaal aflosbedrag.

Ik wil graag de looptijd van de Estate Hypotheek verkorten. Kan dat?

Nee, de looptijd van de lening kan niet worden ingekort. U kunt natuurlijk wel periodiek extra aflossen waardoor de lening sneller volledig is afgelost.

Wij hebben geld geleend aan onze zoon en zijn vriendin. Onze zoon is omgekomen bij een auto ongeluk. Kunnen we het geld van zijn vriendin terugvragen?

Wij gaan er van uit dat de vriendin van uw zoon als geldnemer in het leningcontract is opgenomen. Zo ja, dan is zij de contractpartij die de verplichtingen uit het contract overneemt. Natuurlijk kunt u met haar bespreken dat u het geld eerder terug wilt, maar u kunt niet eenzijdig de lening opeisen. Als zij het daar mee eens is, kunt u samen besluiten tot een vervroegde aflossing die zij in het Leningregister kan invoeren.

Ik heb geld geleend van mijn vader. Hij is overleden. Aan wie moet ik nu betalen?

De lening gaat automatisch over op de erfgenamen. Als u de enige erfgenaam bent, hebt u nu een schuld aan uzelf en komt de lening automatisch te vervallen. Neem contact op met de Klantenservice of de adviseur/notaris die u heeft geholpen bij het afsluiten van de Estate Hypotheek

Is het ook mogelijk per kwartaal of per jaar te betalen?

Nee. Estate Hypotheek gaat uit van maandelijkse berekening van rente en aflossing, net als een normale hypotheek.

De rente en aflossing worden op maandbasis berekend op de eerste van de maand.
Voor de betaling wordt er maandelijks een nota verstuurd aan de geldnemer en de geldgever. Betalingen geschieden altijd rechtstreeks van de geldnemer aan de geldgever zonder tussenkomst van Estate Hypotheek.
Als een betaling niet (volledig) heeft plaatsgevonden dient de geldgever dit in het leningregister aan te geven. Daarna zullen er herinneringen naar de geldgever worden gestuurd (eventueel met boetes) totdat de geldgever aangeeft dat er geen achterstanden meer zijn.


Wat is het verdienmodel van Estate Hypotheek? Waar verdienen jullie aan?

Estate Hypotheek verdient aan elke geadministreerde lening (50 euro ex BTW). Estate Hypotheek geeft geen provisies aan intermediairs, verdient niets aan additionele productverkoop en verkoopt geen gegevens aan derde partijen. Doordat Estate Hypotheek het volledige proces heeft geautomatiseerd zijn deze inkomsten voldoende voor een normale bedrijfsvoering.

Mijn ouders willen graag zoveel mogelijk schenken, hoe kunnen we dit vormgeven?

Er zijn een aantal mogelijkheden.
1. Er wordt ieder jaar een extra aflossing gedaan ter grote van de maximale gift.
2. Er wordt een lening afgesproken met een vast aflosbedrag. De som van de vaste aflossingen in een jaar moeten dan gelijk zijn aan de maximale aflossing.
3. De rente wordt zoveel mogelijk terug geschonken. Als er dan nog ruimte overblijft wordt dit als (extra) aflossing opgevoerd.