Waarover moeten we afspraken maken bij een Estate Familie Hypotheek?

Een Estate (Familie)Hypotheek is een rentedragende lening verstrekt door een geldgever aan een geldnemer. Zij maken samen afspraken over het bedrag, de hoogte van de rente, de manier van aflossen, het onderpand etcetera. Estate Hypotheek laat geldgever en geldnemer daarin vrij om de afspraken in te vullen zoals zij dat zelf willen en stelt geen voorwaarden. Bij het samenstellen van een Estate Hypotheek moeten dan ook de volgende zaken worden vastgelegd:

De partijen
Bij een Estate Hypotheek wordt altijd gesproken van een geldnemer en een geldgever. De geldnemer is de partij die geld leent. De geldgever is de partij die het geld uitleent (dit is de partij die de rol van de bank overneemt). Bij Estate Hypotheek kun je twee geldnemers definieren en twee geldgevers.

De Leensom
Geldgever en geldnemer zijn vrij een bedrag overeen te komen.

Het Onderpand
Bij Estate Hypotheek is het mogelijk een lening vast te leggen met de woning als onderpand (een hypotheek), met een roerend goed als onderpand of zonder onderpand. Als onderpand zal veelal de woning gelden. Deze kan met het recht van hypotheek verbonden worden aan de lening. Dit is echter niet verplicht. Ook voor renteaftrek is het niet noodzakelijk de woning middels een hypotheekrecht te verbinden.

De Aflossingsvorm (en rentebetaling)
Een Estate Hypotheek kan worden afgelost volgens een aantal manieren.

Aflosvrij: Niet aflossen gedurende de looptijd. U betaalt alleen rente. Bij verkoop van de woning of aan het einde van de looptijd wordt de lening in een keer afgelost.
Annuiteit: Maandelijks een vast bedrag betalen, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost.
Lineair: Maandelijks een gelijk deel van de lening aflossen. Hierdoor wordt het totale bedrag van rente en aflossing iedere maand lager. Aan het einde van de looptijd is de gehele schuld afgelost.
Vast aflosbedrag: U lost maandelijks een vast bedrag af. Maar aan het einde van de looptijd is nog niet de hele lening afgelost. U betaalt rente over de uitstaande schuld, hierdoor worden de lasten maandelijks lager.

De Looptijd
De looptijd van de Estate Hypotheek kan worden vastgesteld op 1-30 jaar.

Het Rentepercentage
Het rentepercentage is vrij te kiezen door geldgever en geldnemer. Belangrijk is echter dat het rentepercentage niet veel hoger is of lager is dan de bank zou rekenen. De Belastingdienst kijkt kritisch toe of er geen sprake is van een gift van ouders aan kinderen (0% rente) of van het proberen een maximale renteaftrek te krijgen (10% rente). Volg de adviezen van uw notaris of adviseur.

Boetevrij aflossen (ja/nee)
Het is de geldnemer te allen tijde toegestaan boetevrij af te lossen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Aflossing geschiedt tezamen met een reguliere betaling op de eerste van de maand.
De aflossing is minimaal één maand van tevoren aangekondigd in het leningregister. De geldgever krijgt hiervan bericht vanuit het leningregister.
De extra aflossing wordt in de administratie verwerkt zodra de geldgever heeft bevestigd dat het bedrag ontvangen is.

Hoe omgaan met betalingsachterstanden
Indien de geldnemer niet tijdig betaalt is de geldgever gerechtigd een boete in rekening te brengen. De boete bedraagt 1% over het achterstallige bedrag per maand.

De rentevastperiode
De geldnemer en geldgever spreken bij aanvang van de lening een rentevaste periode af. Dit is de periode waarbinnen de geldgever de rente niet zal wijzigen.
Na afloop van de rentevaste periode bepaalt de geldgever een nieuwe periode waarvoor de rente wordt vastgezet. Als de geldgever dit niet doet zal de rente niet wijzigen en blijft de rente ongewijzigd tot het moment dat de geldgever een wijziging stuurt.
De geldgever is verplicht de nieuwe rente minimaal één maand van tevoren te melden aan de geldnemer. Het leningregister zal betrokken partijen ruim van tevoren waarschuwen dat er een renteherziening nadert.

Maandelijkse betaling
De rente en aflossing worden op maandbasis berekend op de eerste van de maand.
Voor de betaling wordt er maandelijks een nota verstuurd aan de geldnemer en de geldgever. Betalingen geschieden altijd rechtstreeks van de geldnemer aan de geldgever zonder tussenkomst van Estate Hypotheek.
Als een betaling niet (volledig) heeft plaatsgevonden dient de geldgever dit in het leningregister aan te geven. Daarna zullen er herinneringen naar de geldgever worden gestuurd (eventueel met boetes) totdat de geldgever aangeeft dat er geen achterstanden meer zijn.

Aflossing
Bij een Estate hypotheek is het altijd mogelijk tussentijds de lening algeheel af te lossen.

Posted in: algemeen