Gebruikershandleiding on-line dossier

digitaledossier

Hoe kom ik in mijn on-line hypotheekdossier?

Ga naar www.leningregister.nl Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u per e-mail heeft ontvangen bij de start van de administratie van uw lening. Bent u e.e.a. kwijt mail dan naar info@estatefamiliehypotheek.nl

De lening wordt afgelost en de notaris belt voor de opgave van het restantsaldo. Wat nu te doen?

De geldnemer vraagt de algehele aflossing aan via het on-line dossier. Vul de datum van de algehele aflossing in en druk op knop “verzenden”. Geldgever en geldnemer ontvangen een e-mail met de restant schuld op het moment van aflossing van de hypotheek. Deze mail kan worden verzonden naar de notaris.

Let op: na het indrukken van de knop algeheel aflossen dient de geldnemer de maandelijkse rente en aflossing NIET meer te betalen (u ontvangt ook geen nota). Deze maandtermijnen worden bij de restschuld opgeteld.

Ik ben geldgever en heb de Estate Hypotheek jaaropgave ontvangen. Hoe geef ik de lening op in mijn belastingaangifte?

De jaaropgave van de Estate Hypotheek dient u conform de begeleidende brief te verstrekken aan de geldnemer. Op basis van de gegevens kan de geldnemer, indien het geld is aangewend voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, de rente aftrekken.

Om te voorkomen dat de geldnemer niet op tijd over de juiste gegevens kan beschikken heeft de geldnemer  op 1 februari een kopie jaaropgave ontvangen. Maar omdat alleen de geldverstrekker weet of de rente daadwerkelijk betaald is heeft de geldnemer een door u verstrekte jaaropgave nodig.

Uzelf dient de vordering op te voeren als box 3 vermogen.

Waarom wordt de jaaropgave alleen naar de geldgever gestuurd?

De geldgever heeft de rol van de bank overgenomen. Alleen de geldgever kan verklaren dat alle rente betaald is.

Ik ben het niet eens met de aangeboden rente. Wat nu?

Het is de verantwoordelijkheid van de geldgever om een passende rente aan te bieden. Het staat u natuurlijk altijd vrij om de lening af te lossen. Uw adviseur kan u adviseren over een marktconforme rente.

Wij willen tussentijds de rente aanpassen, kan dat ?

Het is niet mogelijk de rente tussentijds aan te passen, los van de afgesproken rentevastperiode. Het is noodzakelijk de oude lening in te lossen en een nieuwe te maken. Ook kunnen de geldgever en geldnemer afspreken dat er (een ander) bedrag geschonken wordt van de geldgever aan de geldnemer.

Ik krijg de e-mail met de maandnota niet. Wat doe ik fout?

Controleer of uw e-mail adres goed in het leningregister staat. U kunt dit vinden bij persoonsgegevens. Alle verzonden brieven en nota’s worden in het leningregister opgeslagen. U kunt deze bekijken onder documenten in het leningregister. Als er een algehele aflossing is aangekondigd worden er geen nota’s meer verstuurd.

Bij wie moet ik zijn om de lening te beëindigen?

Als de lening is afgelost zal deze automatisch beëindigd worden. Bij het recht van hypotheek zal de notaris de geldgever toestemming vragen het recht van hypotheek op te heffen.

De betalingen stoppen na het opvoeren van de aflosnota. Waarom is dit zo?

Als de aflosnota wordt gemaakt, geeft de geldgever aan welk bedrag hij wenst te ontvangen om de lening te beëindigen. Dit bedrag moet alle bedragen omvatten dus ook alle rente in de toekomst.

Wat betekent de dagrente op de aflosnota?

De dagrente is de rente die u per dag betaalt vanaf de laatste betaling tot het moment dat u aflost. Deze rente is bepaald door de hoofdsom te vermenigvuldigen met rente op de lening en dit bedrag te delen door 360.

Niet het gehele bedrag is afgelost. Wat nu?

De geldgever dient in het Leningregister te noteren hoeveel is afgelost.

Er zal een herinnering worden gestuurd aan de geldnemer om het resterende bedrag alsnog over te maken. Indien dit niet mogelijk is kan er voor dit bedrag eventueel een nieuwe lening worden aangegaan.

De verkoop van mijn woning is niet doorgegaan en ik kan daarom niet aflossen. Wat moet ik nu doen?

In het Leningregster scherm “algehele aflossing” is de mogelijkheid om de aflossing te annuleren. Als er tussen het moment van de laatste maandbetaling en het annuleren van de nota een maandtermijn is vervallen, wordt de hoofdsom verhoogd met de rente. U heeft immers vanaf het moment dat u heeft aangegeven te willen aflossen geen rente meer betaald. De lening wordt vervolgens weer voortgezet.

Wij hebben aangegeven dat we extra zouden aflossen maar hadden op het laatste moment een tegenvaller en kunnen de aflossing nu niet betalen. Wat moeten we doen?

U kunt in het Leningregister de aflossing annuleren in hetzelfde scherm waar u de aflossing heeft opgevoerd. De geldgever krijgt dan een bericht dat de aflossing niet door gaat. Als de datum dat u de aflossing zou doen al verstreken is kunt u dit het beste even doorgeven aan de geldgever. Dan kan deze aangeven dat de aflossing niet ontvangen is.

De extra aflossing is niet ontvangen wat nu?

Als de extra aflossing niet of niet volledig is ontvangen kunt u aangeven welk bedrag is ontvangen. Dit kan dus ook € 0,- zijn.  Dit voert u in het Leningregister in.

De lening wordt voortgezet op basis van het werkelijk afgeloste bedrag.

Ik wil mijn Estate Hypotheek eerder aflossen. Kan dat? Hoe dan?

Ja, dat kan. In de algemene voorwaarden van een Estate Hypotheek is opgenomen dat elke lening vervroegd geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.

Hoe het werkt:  in het Leningregister kun je als geldnemer een aanvraag vervroegde aflossing doen. Deze gaat als e-mail naar de geldgever zodat hij weet op welke datum hij wel bedrag gaat ontvangen.

Vervolgens boek je (als geldnemer) het af te lossen bedrag op de afgesproken datum over. De geldgever dient de ontvangst van de gelden te bevestigen in het Leningregister. Als de geldgever niet het volledige bedrag of helemaa geen bedrag heeft ontvangen zal de geldgever dit invullen in zijn scherm.

Ik ben mijn password vergeten en ook mijn gebruikersnaam. Hoe kom ik het Leningregister in?

Estate Hypotheek hecht aan privacy en kent uw password niet. Als u uw gebruikersnaam voor inloggen in het Leningrgeister niet meer weet zult op zoek moeten in uw inbox van uw e-mail. In een e-mail waarin u het contract heeft ontvangen staat uw gebruikersnaam en password. Als u wel uw gebruikersnaam weet dan kunt u bij het inloggen in het leningregister een nieuw password aanvragen. dit wordt binnen 5 minuten toegezonden via e-mail.

Ik kan het Leningregister niet meer in om mijn lening te bekijken. Wat is er aan de hand?

Het kan zijn dat de geldgever de jaarlijkse administratiekosten niet heeft betaald. Als de jaarlijkse administratiekosten niet zijn betaald sluit Estate Hypotheek de toegang tot het Leningregister voor geldgever en geldnemer. Je kunt niet meer bij de gegevens totdat de betaling van  € 60,50 is ontvangen.

Ik heb de Estate Hypotheek concept leningovereenkomst via de mail gekregen, maar wil nog wat aanpassen. Kan dat?

Ja, dat kan.  Het concept kan worden aangepast. Vul het activeringsformulier in en geef aan welke wijziging moet worden doorgevoerd. Geldgever en geldnemer ontvangen binnen 48 uur een aangepaste overeenkomst.

We hebben een Estate Hypotheek. Mijn man en ik gaan scheiden. Wat te doen?

Meldt de echtscheiding bij de gemachtigd adviseur waar u de Estate hypotheek heeft afgesloten. Dit is in de regel de notaris.
De gemachtigd adviseur zal in overleg treden met de geldgever. Totdat de geldgever er mee akkoord gaat dat één van de echtlieden wordt ontslagen blijven beiden aansprakelijk voor de gehele lening. De notaris/advisuer kan bij een akkoord een van de echtelieden uit de leningovereenkomst verwijderen en hoofdelijk ontslag verlenen.